โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

Image

โรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า ได้รับเครื่องหมาย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมถึงสร้างความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างมีความสุข เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานประกอบการที่จะได้รับเครื่องหมาย SHA มี 5 องค์ประกอบ คือ

  • สถานประกอบการ และบริการการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • ต้องมีความปลอดภัยของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแผนการพัฒนาหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว
  • มีสุขอนามัย และสุขาภิบาลที่ดีในสถานประกอบการ และบริการด้านการท่องเที่ยว
  • มีความสะดวกสบาย ความสะอาดและความปลอดภัยของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว
  • มีความเชื่อมั่นในผู้ให้บริการในสถานประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว